Публічні Домовленості

Цей договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови приєднання до цього Договору. Цей договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у сфері інформаційних технологій шляхом подання заяви про приєднання до цього Договору, який розміщений на Сайті Виконавця.

Зображення простягнуті долоні на задньому фоні webp
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES AGREEMENT
#9/2022 of 1/11/2022
Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій
№9/2022 від 1.11.2022
Private Entrepreneur -Kalin Maksym Volodymyrovych, Certificate of state registration #21030000000059525 issued on 8/03/2010,cod 2869206459 (hereinafter - the Contractor), on the one hand and the person who submitted the Application for joining this Agreement (hereinafter- Customer), on the other hand - hereinafter referred to as the Parties have entered, into this Agreement (hereinafter – Agreement) as follows.Фізична особа - підприємець Калін Максим Володимирович, Свідоцтво про державну реєстрацію 21030000000059525 від 03.08.2010 р., код 2869206459 (далi - Виконавець), з однієї Сторони та особа, яка подала Заяву про приєднання до цього Договору (надалі - Замовник), з іншої Сторони, надалі разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне.
1.Main ProvisionsЗагальні положення
This agreement on the provision of information technology services is a public contract of accession, which establishes the procedure and conditions for accession to this Agreement. This Agreement is concluded between the Contractor and the Customer of information technology services by submitting an application for accession to this Agreement, which is posted on the Contractor's Website.Цей договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови приєднання до цього Договору. Цей договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у сфері інформаційних технологій шляхом подання заяви про приєднання до цього Договору, який розміщений на Сайті Виконавця.
1.1The application shall be submitted both in writing and orally.Заява подається як в письмовій так і в усній формі.
1.2An application for accession in writing means a message sent by e-mail, mobile communication, using Viber, WhatsApp, Telegram, sending an application by post or providing the original application for accession personally to the Contractor. An application for accession in oral form means a message transmitted orally by telephone or in person.Під заявою про приєднання у письмовій формі розуміється повідомлення, передане електронною поштою, засобами мобільного зв’язку, за допомогою програм Viber, WhatsApp, Telegram, направлення заяви засобами поштового зв’язку або надання оригіналу заяви про приєднання особисто Виконавцю. Під заявою про приєднання в усній формі розуміється повідомлення, передане в тому числі усно по телефону або особисто.
1.3The Customers under this Agreement are individuals and legal entities.Замовниками за цим Договором виступають фізичні та юридичні особи.
2.SUBJECT OF AGREEMENTПредмет договору
2.1The Customer entrusts and the Contractor undertakes to perform the services of standard software development, data processing, consulting on informatization and other types of services in the field of informatization, including, but not limited to: - computer programming services; - software development services; - other services in the field of software development; - consulting on information security; - work with databases; - software testing services - other services (works) in the field of information technology and computer systems, required by the Customer , as agreed with the Customer, (hereinafter - Services), and the Customer undertakes to accept the provided Services and pay for them.Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати послуги з розроблення стандартного програмного забезпечення, оброблення даних, консультування з питань інформатизації та надання інших видів послуг у сфері інформатизації, у тому числі, але не обмежуючись: - послуги з комп’ютерного програмування; - послуги з розроблення програмного забезпечення; - інші послуги у сфері розроблення програмного забезпечення; - консультування з питань інформаційного забезпечення; - робота з базами даних; - послуги з тестування програмного забезпечення - інші послуги (роботи) в сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем, необхідні Замовнику, за погодженням із Замовником, (далі – Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Послуги і оплатити їх.
2.2This Agreement is concluded on behalf of the Contractor.Цей Договір укладається від імені Виконавця.
2.3The specific list of Services is determined in the application for accession. At the request of the Customer, the list of Services and the terms of the Agreement may be executed by the Parties in the form of a written Specification.Конкретний перелік Послуг визначається в заяві про приєднання. За бажанням Замовника, перелік Послуг та умови Договору можуть бути оформлені Сторонами у вигляді письмової Специфікації.
3.PARTIES LIABILITYОбов'язки Сторін
3.1The Contractor undertakes to provide the Customer with the Services under the Agreement in a timely and highly qualified manner. The quality of services must meet or exceed the standards for such services that would be generally accepted in the field of information technology.Виконавець зобов'язується своєчасно та на висококваліфікованому рівні надати Замовнику Послуги за Договором. Якість надання послуг повинна відповідати або перевищити стандарти для таких послуг, які були б загальноприйнятими в галузі інформаційних технологій.
3.2The Contractor undertakes to provide the relevant results of the services (such as software source codes with documentation or algorithms and architectural diagrams) in electronic form. The deliverables can be provided via the Internet or e-mail.Виконавець зобов'язується надати вiдповiднi результати виконання послуг (такi як вихiднi коди програмного забезпечення з документацією або алгоритми та архітектурні схеми) в електронному вигляді. Результати можуть бути надані за допомогою мережі Інтернет або електронної пошти.
3.3The Contractor undertakes to participate in meetings with the Customer from time to time at the request of the Customer, to control the performance and quality of the Services.Виконавець зобов'язується брати участь у зустрічах із Замовником час від часу на вимогу Замовника, для контролю виконання та якості надання Послуг.
3.4The Customer undertakes to provide all necessary information for the performance of the Services to the Contractor.Замовник зобов’язується надавати всю необхідну інформацію для виконання Послуг Виконавцю.
3.5The Customer undertakes to pay for the services provided in accordance with the terms of this Agreement.Замовник зобов’язується оплатити надані послуги відповідно до умов даного Договору.
3.6The Customer is not obliged to pay for any Services provided or expenses incurred by the Contractor without the consent of the Customer.Замовник не зобов'язаний оплатити будь-які надані Послуги або витрати, понесені Виконавцем без згоди Замовника.
4.PERIOD OF AGREEMENTСтрок дії Договору
4.1The Agreement shall enter into force from the moment of submission of the application for accession to this Agreement by the Customer. The Agreement is termless and shall remain in force until terminated by one of the Parties, notifying thereof orally or in writing in accordance with the rules for submitting an application for accession, but not earlier than the Parties have fully and properly fulfilled their obligations under the Agreement.Договір набуває чинності з моменту подання заяви про приєднання до цього Договору Замовником. Договір є безстроковим та діє до його припинення однією із Сторін, повідомивши про це в усній або письмовій формі за правилами подання заяви про приєднання, але не раніше повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
4.2This Agreement may be terminated early by agreement of the Parties, which is made in any written form. In case of early termination of the Agreement, payment shall be made for the actually provided Services. Also, the Agreement is terminated in the manner prescribed in clause 13.4 of the Other Provisions of the Agreement.Цей Договір може бути достроково припинений за згодою Сторін, що оформлюється в довільній письмовій формі. В разі дострокового припинення Договору оплаті підлягають фактично надані Послуги. Також Договір припиняється в порядку передбаченому у п. 13.4 Інших Положень Договору.
5.DEVELOPING EXECUTION ORDERПорядок надання послуг
5.1The Customer shall specify the list of services in the application for accession to the Agreement or in the Specification. The Contractor shall agree the details of the list of services with the Customer by phone or by means of communication.Перелік послуг Замовник вказує в заяві про приєднання до Договору або в Специфікації. Перелік надання послуг Виконавець узгоджує із Замовником в телефонному режимі або іншими засобами комунікації.
5.2The Contractor shall consider, within 3 working days, the application for accession to the Agreement or the Specification. In case of impossibility to provide the relevant Services, the Contractor shall provide a reasoned refusal to the Customer orally or in writing according to the rules for submitting an application for accession to the Agreement.Виконавець зобов'язаний розглянути, впродовж 3 poбочих днів заяву про приєднання до Договору або Специфікацію. У разі неможливості надати відповідні Послуги Виконавець повинен надати мотивовану відмову Замовнику в усній або письмовій формі за правилами подання заяви про приєднання до Договору.
5.3The list of Services, the cost and terms of performance of the Services are determined by the Parties orally or in writing, in the Specification, according to the rules for submitting an application for accession to the Agreement.Перелік Послуг, вартість і терміни виконання Послуг визначаються Сторонами в усній або письмовій формі, у Специфікації, за правилами подання заяви про приєднання до Договору.
6.SERVICE ACCEPTANCE ORDERПорядок здачі і приймання послуг
6.1Upon completion of the Services specified in the Specification or in the application for accession to the Agreement, the Contractor shall notify the Customer about the readiness of the results and provide them to the Customer.Після закінчення виконання Послуг, вказаних в Специфікації або в заяві про приєднання до Договору, Виконавець повинен повідомити Замовника про готовність результатів та надати їх Замовнику.
6.2From the date of transfer of the results of the performed Services by the Contractor to the Customer, the Customer shall consider them within three days. In case of acceptance of the Services by the Customer, an Invoice is drawn up and signed by the Contractor.З дати передачі результатів виконаних Послуг Виконавцем Замовнику, Замовник повинен їх розглянути на протязі трьох днів. У разі прийняття Замовником Послуг, складається Рахунок (Invoice), який підписується Виконавцем.
6.3If the Customer identifies deficiencies in the provided Services, the Customer shall notify the Contractor orally or in writing according to the rules for submitting an application for accession. In this case, the Invoice shall not be issued. The Contractor at its own expense undertakes to eliminate the identified deficiencies within the specified terms with the Customer.Якщо Замовником виявлені недоліки у наданих Послугах, про них Замовник повідомляє Виконавця в усній або письмовій формі за правилами подання заяви про приєднання. У такому випадку Рахунок (Invoice) не складається. Виконавець за свій рахунок зобов’язується усунути виявлені недоліки у визначені терміни із Замовником.
6.4If the Customer does not approve the results of the provided Services and does not provide a reasoned refusal to accept the Services, the Services are considered accepted by the Customer and the Contractor draws up an Invoice.У випадку якщо Замовник не погоджує результати наданих Послуг, і не надає мотивовану відмову від приймання Послуг, Послуги вважаються прийняті Замовником і Виконавець складає Рахунок (Invoice).
7.CHARGES AND PAYMENTSВартість і порядок розрахунків
7.1Fees according tot his Agreementare in US DollarsРозрахунок цим Договором здійснюється в Доларах США.
7.2The cost of services is determined by the Contractor in each case individually based primarily on the complexity of the services, and not on the time of their execution and agreed orally or in writing with the Customer, or specified in the Specification.Вартість послуг визначається Виконавцем в кожному конкретному випадку індивідуально виходячи переважно зі складності послуг, а не з часу їх виконання та узгоджується в усній або письмовій формі з Замовником, або вказується в Специфікації.
7.3The Customer shall pay the provided Invoice within 5 working days. The Invoice is provided to the Customer in the manner agreed with him.Замовник повинен оплатити наданий Рахунок (Invoice) протягом 5 робочих днів. Рахунок (Invoice) надається Замовнику у погоджений з ним спосіб.
7.4All fees, duties and taxes on the territory of Ukraine shall be paid by the Contractor. All fees, duties and taxes in the United States of America shall be paid by the Customer. Payment of commissions charged by non-resident banks for passing through their accounts outside Ukraine is carried out by reducing the foreign exchange earnings received on the account of the Contractor in accordance with the current legislation of Ukraine.Всі збори, мита та податки на території Україні оплачує Виконавець. Всі збори, мито та податки на території Сполучених Штатів Америки оплачує Замовник. Оплата комісійних, які утримують банки-нерезиденти за проходження через їх рахунки за межами України здійснюється за рахунок зменшення валютної виручки, що надійшла на рахунок Виконавця, відповідно до чинного законодавства України.
7.5Payment according to the Invoice is simultaneously an evidence of the provision of the Services, their acceptance in full, as well as confirmation of the final settlements between the Parties.Оплата згідно Рахунку (Invoice) одночасно є свідченням надання Послуг, їх прийняття в повному обсязі, а також підтвердженням кінцевих розрахунків між Сторонами.
7.6Payment in accordance with the Invoice is a confirmation that the Parties have no mutual claims and do not intend to send complaints.Оплата згідно Рахунку (Invoice) є підтвердженням того, що Сторони не мають претензій один до одного.
8.FORCE-MAJEUREФорс-мажор
8.1The Parties shall be released from liability for partial or complete failure to fulfill their obligations under this Agreement or its addendum, if such failure was caused by circumstances that arose after the signing of the Agreement as a result of extraordinary events that could not be foreseen or prevented by reasonable means.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором або доповненням до нього, якщо таке невиконання було викликано обставинами, які склалися після підписання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які неможливо було передбачити або запобігти розумними способами.
8.2Such unforeseen circumstances include events over which the Parties have no influence and for which the Parties cannot be held responsible, such as natural disaster, military operations, riot, strike, lockout, fire, flood and accident, due to the introduction of martial law in Ukraine.Такі непередбачені обставини включають події, на які Сторони не мають впливу й за які Сторони не можуть відповідати, такі як стихійне лихо, військові операції, бунт, страйк, локаут, пожежа, повінь і нещасний випадок, через запровадження воєнного стану в Україні.
8.3The Party referring to unforeseen circumstances shall immediately inform the other Party in writing about these circumstances and their impact on the performance of its respective obligations under the Agreement. If the unforeseen circumstances last more than 2 months, the Contractor shall be released from the performance of its obligations under this Agreement. The fact and moment of occurrence of such circumstances shall be confirmed by the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.Сторона, що посилається на непередбачені обставини, повинна негайно в письмовому вигляді проінформувати іншу Сторону про ці обставини та їхній вплив на виконання її відповідних зобов’язань за Договором. Якщо непередбачені обставини будуть тривати більше ніж 2 місяці Виконавець звільняється від Виконання своїх зобов’язань за цим Договором. Факт і момент настання таких обставин підтверджуються Торгово-промисловою палатою України.
9.CONFIDENTIALITYКонфіденційність
9.1The Parties undertake not to disclose to third parties any information that they have become aware of in connection with the signing of this Agreement and the fulfillment of obligations under it without the prior written consent of the other Party. The confidentiality obligations imposed on the Parties by this Agreement shall be valid for the entire term of the Agreement and for the next 5 (five) years after its termination/termination.Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стала їм відомою у зв’язку з підписанням цього Договору та виконанням зобов’язань за ним без попередньої письмової згоди другої Сторони. Зобов’язання по конфіденційності, покладені на Сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та протягом наступних 5 (п’яти) років після розірвання/припинення терміну його дії.
9.2The Contractor acknowledges that all information belonging to the Customer, which the Contractor learned about when providing the Services is confidential.Виконавець визнає, що вся інформація, що належить Замовнику, про яку Виконавець довідався при наданні Послуг є конфіденційною.
9.3Without the consent of the Customer, the Contractor shall not:
 • - Disclose information to any third party other than the Contractor's employees for the performance of the Services involved.
 • - Use the information for other purposes than for the performance of the Agreement;
 • - Reproduce information in any form other than for the performance of the Services.
Без згоди Замовника, Виконавець не повинен:
 • - Розкривати iнформацiю будь-якій третій особі крім працівників Виконавця, для виконання Послуг, які залучені.
 • - Використовувати інформацію в інших цілях, крім як для виконання Договору;
 • - Відтворювати інформацію в будь-якій формі крім як для виконання Послуг.
9.4The obligations set forth in these terms of Confidentiality do not apply to information that is generally known and has not become generally known as a result of a breach of this Agreement by the Contractor.Зобов'язання викладені в цих умовах Конфіденційності, не відносяться до інформації, що є загальновідомою та й не стала загальновідомою в результаті порушення цього Договору Виконавцем.
9.5The Contractor agrees not to use, disclose, duplicate or allow the use, disclosure or duplication of any data received by the Contractor from the CustomerВиконавець погоджується не використовувати, не розкривати, не дублювати або дозволяти використання, розкриття або дублювання будь-яких даних, отриманих Виконавцем від Замовника.
10.ADDITIONAL ASSURANCESДодаткові гарантії
10.1The Contractor shall notify the Customer of any complications that impede the performance of the Services.Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення ускладнень, які перешкоджають виконанню Послуг.
10.2The Contractor, at the request of the Customer, is obliged to provide him with copies of all correspondence, notifications and working documents prepared by the Contractor relating to the relationship with the Customer. This paragraph shall not apply if it contradicts the rules of the Contractor.Виконавець за запитом Замовника зобов'язаний надати йому, копії всієї кореспонденції, повідомлень і робочих документів, підготовлених Виконавцем, що стосується взаємовідносин із Замовником. Цей пункт не буде застосовуватися, якщо він суперечить правилам Виконавця.
10.3The Contractor is responsible for compliance with the level of quality, professionalism established by the Customer and agrees not to participate in any actions that could lead to a negative impact on the Customer.Виконавець відповідальний за дотримання рівня якості та професіоналізму встановлених Замовником i погоджується не брати участь у будь-яких діях, які могли б привести до негативного впливу на Замовника.
11.OWNERSHIP AND RESTRICTIONSПрава і обмеження
The Customer reserves all rights including intellectual property rights in respect of software, information materials and other developments of the Contractor, transferred to the Customer under this Agreement.Замовник зберігає за собою усі права в тому числі і права інтелектуальної власності відносно програмного забезпечення, інформаційних матеріалів, та інших розробок Виконавця, переданих Замовнику на підставі даного Договору.
12.NOTICESПовідомлення
All written notices shall be delivered personally (including courier), by mail, or other means of communication. Notices shall be deemed delivered when they are successfully sent by electronic means.Bci письмові повідомлення доставляються особисто (включаючи кур'єра), поштою, або іншими засобами комунікації. Повідомлення будуть вважатися доставленими, коли вони успішно відіслані електронними засобами.
13.OTHER TERMSІнші положення
13.1This Agreement is publicly brought to the attention of all Customers by posting (publishing) it on the Contractor's Website.Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
13.2In case of disputes or disagreements, the Parties undertake to resolve them through mutual negotiations and consultations. If the Parties fail to reach an agreement, disputes (disagreements) shall be resolved in court in accordance with the legislation of Ukraine.У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до законодавства України.
13.3By concluding this Agreement, the Customer automatically agrees to fully and unconditionally accept the provisions of the Agreement published on the Contractor's Website.Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, оприлюдненого на Сайті Виконавця.
13.4The Contractor independently and in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine determines the terms of the Agreement. The Contractor has the right to independently change the terms of the Agreement with the obligatory notification of the Customers on its Website. In case of disagreement of the Customer with the changes made to the Agreement, such Customer has the right to terminate the Agreement within 7 (seven) calendar days from the date when he learned or could have learned about the changes made to the Agreement, by sending or personally submitting a written application. If the Customer does not terminate the Agreement within the specified period and continues to use the Services, the Customer agrees with the changes made to the Agreement. When making changes to this Agreement, the Contractor shall post a notice of such changes on its Website at least 10 (ten) calendar days before the entry into force of the changes, except in cases for which the Agreement establishes a different term and / or procedure for notifying of changes, as well as cases in which the Contractor is not obliged to notify the Customer of changes. In this case, the Contractor guarantees and confirms that the current version of the text of this Agreement posted on the Contractor's Website is valid. The Contractor has the right to terminate this Agreement unilaterally by posting a notice on its Website not later than 15 (fifteen) calendar days prior to such termination. In case of termination of this Agreement unilaterally, the Contractor shall not be released from the obligation to provide the Services to all Customers who have already signed the accession statements before the relevant publication of the notice of termination of this Agreement.Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на своєму Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення особистого подання чи відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення. У випадку припинення дії цього Договору в односторонньому порядку, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже підписали заяви-приєднання до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.
14.Details the ContractorРеквізити виконавця
 • Private Entrepreneur
 • Kalin Maksym Volodymyrovyc
 • Cod 869206459
 • Zaporizhzhya city, 12 Kvitniay 65/ 50
 • 69001, Ukraine
 • Beneficiary's bank:
 • OTP BANK JSC
 • Beneficiary:
 • Private Entrepreneur
 • Kalin Maksym Volodymyrovyc
 • Account #:
 • UA103005280000026001000018435
 • SWIFT code: OTPVUAUK
 • Contractor:____________
 • Signature________(Kalin Maksym)
 • Фізична особа - підприємець
 • Максим Володимирович,
 • Код 869206459,
 • м. Запоріжжя, вул. 12 квітня 65/50
 • 69001, Україна
 • Банк одержувача:
 • АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528
 • Одержувач:
 • Фізична особа - підприємець
 • Калін Максим Володимирович
 • Поточний рахунок:
 • UA103005280000026001000018435
 • SWIFT code: OTPVUAUK
 • Виконавець:______________
 • Підпис _________________(Калін М.В.)

Отримайте консультацію абсолютно безкоштовно

Ми готові обговорити ваш проєкт. Заповніть онлайн-форму або зателефонуйте за номером, вказаним на сайті. Ми на зв'язку 24/7.

Загальні положення та умови

контакти

+38 (097) 099 11 09

admin@golden-team.org

golden.team2011

м. Київ, вул. Феодосійська, 3В, 36

Зображення міста на задньому фоні